Dansk_boldspil_union_logo.svg

FIFA Football Agent Exam

Hvis du drømmer om at forhandle transferaftaler, rådgive om spillerkontrakter, eller blot kontakte det næste store talent, er det et krav, at du har bestået FIFA Football Agent Exam. 

Næste eksamen afholdes den 22. maj 2024.

Læs hernede, hvad det indebærer, og hvordan du bliver klædt bedst muligt på.

Dansk_boldspil_union_logo.svg

De nye regler for fodboldagenter

Jeg vil nedenfor give dig de vigtigste ændringer i det nye FIFA Football Agent Regulations (FFAR). Punkterne er ikke udtømmende, men det er de væsentligste ændringer i de regelsæt fra FIFA, som i øvrigt fortsat består. Reglerne om eksempelvis træningskompensation og solidaritetsmidler vil derfor fortsat udgøre en væsentlig del af pensum.

Det er indledningsvist vigtigt at bemærke, at FIFA den 30.12.2023 suspenderede en række af ændringerne. Suspensionen gælder, indtil EU Domstolen har taget stilling til, om reglerne er i strid med EU-retten.

Ser vi bort fra suspenderingen, vil de væsentligste ændringer være som følger:

 • For det første skal vi vænne os til at ”agenter” er tilbage. Betegnelsen ”mellemmænd” eller intermediaries vil blive kasseret og erstattet af agenter igen.
 • FFAR art. 4: FIFA’s nye regler for fodboldagenter vil genindføre kravet om en eksamen for agenter, som man kendte det fra før 2015. Det vil således ikke længere være frivilligt, om man vil tage en eksamen. Derudover skal der fortsat betales et årligt honorar for at opretholde sin licens.
 • Den nye eksamen vil blive afholdt af FIFA og vil være i FIFA’s regelsæt, jf. nærmere herom nedenfor. De nationale forbunds regler vil således udgå af pensum.
 • Den nye eksamen vil gælde for alle, der har registreret sig som agent siden 2015, og som ikke tidligere har bestået en eksamen. Det vil således ikke kun være nye agenter, som vil blive afkrævet en bestået eksamen. Mange nuværende og erfarne agenter vil skulle tage eksamen for at kunne fortsætte sin forretning.
 • Agenter skal fremover overholde FIFA’s krav om efteruddannelse, continiously personal developing (CPD)
 • FFAR art. 13: En henvendelse til en spiller under 18 kan først ske, når agenten har indhentet skriftligt samtykke fra værgen. En agent, der ønsker at repræsentere en mindreårig, skal først bestå FIFA’s efteruddannelseskursus i arbejde med mindreårige.
 • FFAR art. 15: Den anbefalede provision på 3 % vil blive erstattet af et absolut loft på 3 %. Agenten og spilleren kan derfor fremover ikke gyldigt aftale en højere procent. Der er dog en række undtagelser hertil:
  • Hvis spillerens honorar er under USD 200.000 om året, forhøjes loftet til 5 %.
  • Hvis agenten repræsenterer såvel den købende klub og spilleren, forhøjes loftet til 6 % (3+3). Loftet forhøjes til 10 % (5+5), hvis spillerens honorar er under USD 200.000 om året.
  • Ved transfer fees udgør loftet 10 %, såfremt agenten repræsenterer den sælgende klub.
 • Det er ikke længere tilladt, at klubben betaler spillerens agenthonorar. Dette kommer til at betyde, at det fremover bliver dyrere for spilleren at anvende en agent, eftersom spilleren skal betale det fulde beløb til agenten og ikke kun beskatningen af klubbens betaling til agenten.
 • I 2022 blev FIFA Clearing House etableret. Dette organ skal fremover håndtere repræsentationsaftaler, betalinger fra spilleren til agenten samt beløb vedrørende træningskompensation og solidaritetsmidler.
 • Det vil fremover blive et krav at anvende repræsentationsaftalen i forbindelse med trænerrepræsentation. For nuværende gælder dette alene klub og spiller.
 • Repræsentationsaftaler skal fremover uploades til Platformen inden 14 dage efter underskrift i modsætning til i dag, hvor aftalen skal sendes til DBU. Dette er en følge af, at FIFA ønsker at centralisere administrationen for agentvirksomhed.
 • Det vil ikke være tilladt at henvende sig til en spiller, der er repræsenteret ved en anden agent, før tidligst 2 måneder inden kontraktudløb. I dag er tidsfristen 3 måneder.
 • FFAR skal implementeres af de nationale forbund senest den 30. september 2023.

De tidligere regler for agenteksamen

Siden 2015 har det været valgfrit, om man som registreret fodboldagent hos DBU ville tage en eksamen for at blive certificeret fodboldagent. Med en bestået eksamen kunne man som agent arbejde med mindreårige spillere.

DBU’s eksamen var bygget op på pensum i FIFA og DBU’s regler. Eksamen bestod af 20 spørgsmål, bygget over 3 forskellige cases, hvoraf minimum 15 spørgsmål skulle besvares korrekt.

Prøvetiden var 90 minutter og uden hjælpemidler.

Den nye FIFA Agenteksamen

Den nye FIFA Agenteksamen vil erstatte de nationale eksaminer, herunder DBU’s, da FIFA ønsker en ensartethed i kravene til agenternes kvalifikationer.

Den nye eksamen har mange lighedspunkter med den tidligere eksamen og vil bestå af 20 multiple-choice spørgsmål. Alle spørgsmål vil vedrøre FIFA’s regler, hvorfor alle spørgsmål om nationale regler forventes at udgå.

I modsætning til tidligere vil case opbygningen udgå. Dette betyder, at der vil være tale om 20 individuelle spørgsmål. Dette kommer til at stille større krav til agenten, eftersom agenten nu kan eksamineres i en bredere del af eksamen og ikke kun med et overvejende fokus på tre forskellige emner i de tre cases.

Kravene til at bestå er fortsat, at agenten skal besvare minimum 15/20 spørgsmål korrekt (75 %). I modsætning til tidligere, vil det være tilladt at medbringe pensum. Det er derfor også forventningen, at sværhedsgraden for de enkelte spørgsmål vil blive skærpet, samtidigt med at pensum vil strække sig over et bredere spektrum end tidligere, jf. ovenfor.

En eksamen, som stiller sværere spørgsmål til en bredere del af pensum, og hvor eksamenstiden samtidigt er nedsat til alene 60 minutter medfører, at agenten kun har 3 minutter til hvert spørgsmål. I den tid skal agenten læse spørgsmålet, kvalificere det, finde relevant pensum, vurdere løsningen og besvare spørgsmålet. Det bliver derfor afgørende at have et indgående kendskab til pensum, inden eksamen oprinder, således man kan nå at besvare alle spørgsmål inden for de 60 minutter.

Til eksamen den 19. april 2023 var dumpeprocenten tæt på 50 %.

Jeg hjælper dig med forberedelsen

Pensum til eksamen udgør 528 sider, og vil bestå af følgende emner:

 • FIFA Statutes
 • FIFA Disciplinary Code
 • FIFA Code of Ethics
 • FIFA Regulations on the Status and Transfers of Players (RSTP)
 • FIFA Procedural Rules Governing the Football Tribunal
 • FIFA Football Agent Regulations (FFAR)
 • FIFA Guardians Safeguarding Essentials: Course 1

Supplerende stof til pensum vil være:

 • FIFA circular no. 1805: Regulations on the Status and Transfers of Players – categorisation of clubs and registration periods
 • FIFA circular no. 1827: FIFA Football Agent Regulations
 • FIFA Football Agent Exam Rules

Er FIFA Agent Exam nødvendig for dig

Hvis du er blevet agent efter 2015, skal du bestå den nye eksamen, før du igen må virke som agent. Næste eksamen vil blive afholdt den 22. maj 2024

Fristen for at tilmelde sig eksamen er den 31.03.2024.

Du kan tilmelde dig på https://agents.fifa.com/home.

Du finder pensum her FIFA Football Agent Exam Study Materials (January 2024 edition).

Erfaring

Jeg er certificeret fodboldagent i 2022 og har derfor praktisk erfaring med arbejdet som fodboldagent, ligesom for nylig selv har gennemgået forberedelsen til DBU’s agenteksamen.

Desuden bestod jeg selv FIFA’s agenteksamen den 19. april 2023, så jeg ved, hvilken type spørgsmål, der stilles, og hvordan du forbereder dig bedst muligt.

Pensum til FIFA’s agenteksamen vil derfor blive suppleret med praktiske eksempler.

Jeg er uddannet advokat og driver ved siden af min agentforretning et advokatfirma, hvor jeg har været selvstændig siden 2019. Mine specialeområder er sportsret, erhvervsret og fast ejendom.

Som advokat har jeg stor erfaring med at sætte mig ind i nyt lovstof og bruge dette til at løse en juridisk problemstilling.

Endelig har jeg tre års undervisningserfaring på gymnasieniveau, som har bidraget til at kunne formidle kompleks juridisk stof på en let og forståelig måde.

Bliv klædt på til eksamen

Hvis du ønsker at blive klædt bedst muligt på til at tage den kommende FIFA Football Agent Exam, så udfyld formularen til højre. 

Forberedelsen vil blive afholdt som et webinar á 2,5 timers varighed den 30. april 2024, kl. 14.00-16.30 og dermed kort inden eksamen den 22. maj 2024.

Prisen herfor er kr. 4.000 ekskl. moms pr. deltager. 

Med i prisen får du desuden et kompendium udarbejdet på dansk over det 705 siders engelske pensum. Kompendiet har fokus på det vigtigste fra pensum med særligt fokus på RSTP og FFAR.

Er du interesseret i at høre mere om webinaret, så kontakt mig via kontakformularen til højre.

Såfremt I er en agentvirksomhed eller klub med interesse i de nye regler, kan jeg også komme ud til jer til fysisk sparring og undervisning. 

Ring 4023 9078 eller udfyld formularen, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

   

  Kontaktinformationer

  Fodboldagent.dk
  – en del af ditAdvokathus.dk

  Andreas Leidesdorff
  Personlig rådgiver, advokat og partner
  ditAdvokathus
  CVR-nr: 40215301

  Telefon: 4023 9078
  Mail: al@fodboldagent.dk

  Copyright fifaagenteksamen.dk | Web by Nem Media